Warunki

Slider

Najważniejsze warunki wynajmu:

– Masz ukończone 21 lat

– Masz prawo jazdy 2 lata

– Posiadasz dwa dokumenty potwierdzające tożsamość

Spełniasz najważniejsze warunki wynajmu aut.

Zapraszamy

 

 

 

Ogólne warunki najmu

Poniższe warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu, określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Najemcą a Wypożyczalnią samochodów RENTANDTRAVEL Sp. zo.o, z siedzibą 84- 208 Warzenko, ul. Nad Stawem 19 NIP: 5892031891, REGON: 366730516 KRS:0000666075, www.rentandtravel.pl zwanej dalej Wynajmującym.

1. Najemcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat lub osoba prawna. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem od co najmniej 2 lat.
2. Do podpisania umowy najmu i wydania pojazdu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy albo w przypadku firm odpis z KRS /wydruk z CEIDG (datowany nie później niż 1 miesiąc) orazdwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
3. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel.
4. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie wynajmu musi być uzgodnione i zatwierdzone nie później niż 24 godziny przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 200% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową
5. Najemca otrzymany samochód zobowiązuje się używać z należytą troską.
6. Nie ma możliwości odstąpienia przedmiotu umowy osobom trzecim (bez zgody wypożyczalni) pod rygorem pełnej odpowiedzialności materialnej z tytułu mogących powstać strat w przedmiocie umowy.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:
a. posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
b. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów),
c. niepozostawiania w samochodzie dokumentów pojazdu w czasie przebywania poza nim,
d. wykonywania obsługi standardowej pojazdu, w szczególności:
• sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
• kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
• kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,
e. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
8. W szczególności zabrania się:
a. holowania innych pojazdów
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności
c. palenia tytoniu w samochodzie
d. używania pojazdu w zawodach sportowych.
9. Nie zwrócenie pojazdu w terminie wynikającym z umowy będzie traktowane jako zabór z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
10. W przypadku awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić wypożyczalnie.
11. Najemca, który kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, bez ważnego prawa jazdy oraz gdy oddali się lub zbiegnie z miejsca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą w związku z tym szkodę.
12. W przypadku kolizji drogowej lub kradzieży auta najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia policji i wypożyczalni oraz do uzyskania dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody przez odpowiedni podmiot.
13. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wypożyczalni oraz do zabezpieczenia pojazdu przed mogącymi powstać dodatkowymi stratami.
14. Za uszkodzenia nie wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu nie pokrywane przez ubezpieczenia OC lub AC najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy.
15. Za wszelkie naprawy i przeróbki wynajętego samochodu nie skonsultowane z wypożyczalnią jaki i ewentualne ich następstwa odpowiedzialność materialną ponosi najemca.
16. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki i dokumenty wynajmowanego pojazdu
17. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od najemcy przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub, w przypadku braku takiej możliwości, zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują najemcy inne roszczenia w stosunku do wypożyczalni spowodowane awarią
18. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:
a. ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku
b. złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.
19. Płatność kartą płatniczą należy zgłaszać na jeden dzień przed odbiorem pojazdu.
20. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP (bez pisemnej zgody wypożyczalni).
21. Najemca przyjmuje i oddaje samochód zatankowany do pełna. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa Najemca zapłaci kwotę 7 zł brutto za każdy brakujący litr.
22. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do skopiowania dokumentu tożsamości Najemcy oraz do odmowy wynajęcia samochodu bez podania przyczyny.
23. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności zaś kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat, i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z używaniem pojazdu.
24. Kaucja na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu niniejszej umowy określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu.
25. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy (umyślnej lub nieumyślnej) Najemcy, kierowcy oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim lub Wynajmującemu podczas trwania umowy najmu w związku z użytkowaniem pojazdu, w szczególności w przypadku prowadzenia pojazdu przez nieuprawnione osoby, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach sportowych. Nadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości wskazanej w aktualnym Cennikuw przypadku powstania szkody komunikacyjnej w pojeździe, zniszczenia, utraty pojazdu lub kradzieży pojazdu, Opłata ma na celu zapłatę wynagrodzenie Wynajmującemu, szkody poniesionej w wyniku przestoju pojazdu lub jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia.
26. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa ( benzyny zamiast oleju napędowego albo oleju napędowego zamiast benzyny) wysokość kar umownych określona została w aktualnym Cenniku.
27. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
28. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska (mimo dołożenia należytej staranności) odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
e. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
29. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
30. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w UMOWIE NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Najemca zostanie obciążony za poniesione koszty w trakcie wyrabiania nowych dokumentów lub tablic rejestracyjnych lub kluczyków.
31. W sprawach nie uregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z umowy najmu rozpatrywane są przez Sądy Powszechne właściwe przedmiotowo i miejscowo wynajmującemu.
32. Pożyczający podczas zawierania umowy najmu potwierdza fakt zapoznania się oraz zaakceptowania regulaminu Wypożyczalni.